มีนบุรี
02 919 4653
แจ้งวัฒนะ
02 573 4611
ชลบุรี
038 198 937

" บอกต่อคุณภาพ บอกต่อความภูมิใจ"

มีนบุรีรับสร้างบ้าน ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ สานต่อวิชาชีพช่างก่อสร้างสู่สากล

Posted on 16 ก.ย. 2565, 02:46 น.
...

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการผู้จัดการ และ คุณนภาพร บรรณาภูมิ ผู้จัดการฝ่ายทรพยากรบุคคล บริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านคุณภาพ จำกัด ร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษา ตามโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)สาขาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในวันที่ 15 กันยายน 2565 ในการประชุมรับฟังการบรรยาย การร่วมเสนอแนะแนวทาง กำหนดรูปแบบการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมวิชาชีพช่างก่อสร้าง   

วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นสถานศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทาง (Intelligent Center of Excellence TVET Institute) ซึ่งได้มีการพัฒนาบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคน ทั้งบุคลากรครู และผู้เรียน 
โดยการประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการต่างๆ ในการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางสนับสนุนด้านต่างๆ เพื่อพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และสามารถรองรับตลาดการก่อสร้างสู่สากลในอนาคต